gipuzkoakultura.net

Logo de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Logotipo gipuzkoakultura
2024ko uztailak 22, astelehena
Jon Mirande
GIPUZKOAKULTURA.NET > IRAKURKETA GIDAK > JON MIRANDE, GAUR ERE
JON MIRANDEREN ITZULPENAK

ItzuliFRIEDRICH NIETZSCHE (1844 - 1900)


VON ALTEN UND JUNGEN WEIBLEIN 
(Also sprach Zarathustra)

 "Was schleichst du so scheu durch die Dämmerung, Zarathustra? Und was birgst du behutsam unter deinem Mantel? 
 "Ist es ein Schatz, der dir geschenkt? Oder ein Kind, das dir geboren wurde? Oder gehst du jetzt selber auf den Wegen der Diebe, du Freund der Bösen?" - 
 Wahrlich, mein Bruder! sprach Zarathustra, es ist ein Schatz, der mirgeschenkt wurde: eine kleine Wahrheit ist's, die ich trage. 
 Aber sie ist ungebärdig wie ein junges Kind; und wenn ich ihr nicht den Mund halte, so schreit sie überlaut. 
 Als ich heute allein meines Weges gieng, zur Stunde, wo die Sonne sinkt, begegnete mir ein altes Weiblein und redete also zu meiner Seele: 
 "Vieles sprach Zarathustra auch zu uns Weibern, doch nie sprach er uns über das Weib." 
 Und ich entgegnete ihr: "über das Weib soll man nur zu Männern reden." 
 "Rede auch zu mir vom Weibe, sprach sie; ich bin alt genug, um es gleich wieder zu vergessen." 
 Und ich willfahrte dem alten Weiblein und sprach also zu ihm: 
 Alles am Weibe ist ein Räthsel, und Alles am Weibe hat Eine Lösung: sie heisst Schwangerschaft. 
 Der Mann ist für das Weib ein Mittel: der Zweck ist immer das Kind. Aber was ist das Weib für den Mann? 
 Zweierlei will der ächte Mann: Gefahr und Spiel. Desshalb will er das Weib, als das gefährlichste Spielzeug. 
 Der Mann soll zum Kriege erzogen werden und das Weib zur Erholung des Kriegers: alles Andre ist Thorheit. 
 Allzusüsse Früchte - die mag der Krieger nicht. Darum mag er das Weib; bitter ist auch noch das süsseste Weib. 
 Besser als ein Mann versteht das Weib die Kinder, aber der Mann ist kindlicher als das Weib. 
 Im ächten Manne ist ein Kind versteckt: das will spielen. Auf, ihr Frauen, so entdeckt mir doch das Kind im Manne! 
 Ein Spielzeug sei das Weib, rein und fein, dem Edelsteine gleich, bestrahlt von den Tugenden einer Welt, welche noch nicht da ist. 
 Der Strahl eines Sternes glänze in eurer Liebe! Eure Hoffnung heisse: "möge ich den Übermenschen gebären!" 
 In eurer Liebe sei Tapferkeit! Mit eurer Liebe sollt ihr auf Den losgehn, der euch Furcht einflösst! 
 In eurer Liebe sei eure Ehre! Wenig versteht sich sonst das Weib auf Ehre. Aber diess sei eure Ehre, immer mehr zu lieben, als ihr geliebt werdet, und nie die Zweiten zu sein. 
 Der Mann fürchte sich vor dem Weibe, wenn es liebt: da bringt es jedes Opfer, und jedes andre Ding gilt ihm ohne Werth. 
 Der Mann fürchte sich vor dem Weibe, wenn es hasst: denn der Mann ist im Grunde der Seele nur böse, das Weib aber ist dort schlecht. 
 Wen hasst das Weib am meisten? - Also sprach das Eisen zum Magneten: "ich hasse dich am meisten, weil du anziehst, aber nicht stark genug bist, an dich zu ziehen." 
 Das Glück des Mannes heisst: ich will. Das Glück des Weibes heisst: er will. 
 "Siehe, jetzt eben ward die Welt vollkommen!" - also denkt ein jedes Weib, wenn es aus ganzer Liebe gehorcht. 
 Und gehorchen muss das Weib und eine Tiefe finden zu seiner Oberfläche. Oberfläche ist des Weibes Gemüth, eine bewegliche stürmische Haut auf einem seichten Gewässer. 
 Des Mannes Gemüth aber ist tief, sein Strom rauscht in unterirdischen Höhlen: das Weib ahnt seine Kraft, aber begreift sie nicht. - 
 Da entgegnete mir das alte Weiblein: "Vieles Artige sagte Zarathustra und sonderlich für Die, welche jung genug dazu sind. 
 "Seltsam ist's, Zarathustra kennt wenig die Weiber, und doch hat er über sie Recht! Geschieht diess desshalb, weil beim Weibe kein Ding unmöglich ist? 
 "Und nun nimm zum Danke eine kleine Wahrheit! Bin ich doch alt genug für sie! 
 "Wickle sie ein und halte ihr den Mund: sonst schreit sie überlaut, diese kleine Wahrheit." 
 "Gieb mir, Weib, deine kleine Wahrheit!" sagte ich. Und also sprach das alte Weiblein: 
 "Du gehst zu Frauen? Vergiss die Peitsche nicht!"

EMAKUMETXO ZÂR TA GAZTEETAZ 
(Itz.: J.Mirande, c.1950) 

 Zergatik oa-ba orrela ebaska ilunabarrean, Zaratustra?  Eta zer dek ainbat arduraz mantar-pean izkutatzen? 
 Altxor bat dea, iri emandakoa?  Jaio zaikan aurtxo bat ote?  Ala orain lapurketan ba-abil or, gaiztoen adiskide ori? 
 Egitan, anai, mintzatu zan Zaratustra, altxor bat dek, niri emandakoa, egitxo bat diat eramaki. 
 Ume gazte bat bezin biurria dek, ordea, ta ez ba'diot aoa itxirik eusten, oiuz asiko dek goraki. 
 Bide negielarik gaur, bakar, eguzkiaren sar-orduan, atso batekin buruz-buru egin diat, neure biotzari onela mintzatu bai zaio: 
 Askotan Zaratustra'k itz egin diguk guri ere, emakumeai, bañan iñoiz ez diguk itz-egin emakumeaz. 
 Eta erantzun nioan "gizonai bakarrik zaien itz-egin bear emakumeaz". 
 "Niri ere mintza akit emakumeaz, esan zikan, aski zârra nauk gero bereala âzteko". 
 Atsoaren eskaera nik onartu-ta onela itz egin nion: 
 Emakumeagan oro adikaitz da eta adikaitz orrek giltz bat ba'du: amagoa da deitzen. 
 Emakumearentzat gizona elbide bat da: aurra da beti elburua.  Zer da emakumea, aldiz, gizonarentzat? 
 Benetako gizonak bi gauz nai ditu: galurrena ta kirola.  Orregatik du emakumea nai, kirol-gairik galbidetsuena bai'du. 
 Gizona gudarako azi bear da ta emakumea gudarien atsegiñerako: beste guzia zorakeria da. 
 Igali geza-gezegiak gudariak ez ditu maite.  Orregatik du maite emakumea; gazi da beti emakumerik gezena ere. 
 Emakumeak aurrak ulertzen ditu gizon batek baño obekiago, baña gizona aurrago da emakumea baño. 
 Benetako gizona-gan aur bat dago ezkutaturik jostatu naia.  Ea, emakumeok, idoro zaidazute gizona baitan gorderik dagoen aurra! 
 Kirol-gai bat biz emakumea, aratz ta eder, arribitxiaren antzeko, oraindik etorkizun dan ludi baten onbideek iñarreztaturik. 
 Izar baten leiñuruak dirdira beza zuen maitasunean.  Zuen itxaropena biz: "Ai'neza Gizurena sort!" 
 Adore izan bedi zuen maitasunean!  Maitasunak eragiñik, oldart zakizkiote beldur sartzen dizuenai! 
 Zuen maitasunean biz zuen zindotasuna.  Bestalde, gutxi du emakumeak zindotasunaz ulertzen.  Au biz, berriz, zuen zindotasuna: beti geiago maitatu, maitatuak zeraten baño eta iñoiz ere ez bigarrenak izan. 
 Emakume maiteminduna-gatik beldur euki beza gizonak: ez da izutzen duen burueskeiñik ta beste guzia ezertarako ez zaio. 
 Emakume gorrotoduna-gatik beldur euki beza gizonak: ezen gizona biotz-biotzen gaiztoa da soilki, emakumea ordea tzarra da. 
 Nor du emakumeak iguiñenik? - Onela itz egin zion burniak burni-biziari: "i aut iguiñenik, erakartzen dekalako ta ez zaizelako, aldiz, aski indartsua eusteko". 
 Gizonaren zoriona da: nai diñat, esatea.  Emakumearena: nai diat. 
 "Ona, orain bertan da ludia osotu!" - Orrela deritzaio edozein emakumeri, maitearen maitez mentzen dalarik. 
 Mendu bearra bai da emea, bere azalari sakontasun emateko. Azaleko da emakumearen gogoa, ur-geldo baten gaiñalde igikor, ekaitzua lez. 
 Gizonaren gogoa, berriz, sakon da, lurpeko leizetan orruz doan uaitz bat iduri; aren indarra usnatzen du emakumeak bañan ez aditzen. 
 Orduan iñardetsi zidan atsoak: "Gauz atseginkorrik aunitz esan dik Zaratustra'k, batez ere ortarako aski gazte diranentzat. 
 Aundia dek; gutxi ditik Zaratustra'k emakumeak ezagutzen  t 'alaz ere bidez mintzo dek aietaz.  Emakume-gaian ezinezkorik ez dalako dea edo? 
 Orain esker-ordaiñez, egitxo bat ar zak,  haren jorrontea lurpeko aski zarra bai naiz bera esateko. 
 Biribilka zak ta aoa itxirik eutsi zaiok: bestela oiuz asiko dek goraki egitxo ori". 
 "Emadan, emakume, ire egitxoa", esan nien. Eta onela mintzatu zan atsoa: 
 "Andreen gana ba' oa?  Zigorra ez aztu!"

Licencia Creative Commons. Pulse aquí para leerla
2007 Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentua - Gipuzkoako Foru Aldundia
Para conectar con nosotros mediante skype pulse aquí
Logotipo Gipuzkoa.net. Pulsar para ir a la página de Gipuzkoa.net